Vedtægter

LOVE FOR TAARBÆK SEJLKLUB


Paragraf 1

Navn og hjemsted


Klubbens navn er TAARBÆK SEJLKLUB. Dens hjemsted er TAARBÆK.


Paragraf 2

Tegningsret


Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af Formand eller Næstformand, og et bestyrelsesmedlem.


Paragraf 3

Centralforbund


Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion under Dansk Idræts Forbund og underkastet love og bestemmelser, der til enhver tid måtte blive fastsat af disse centralforbund.


Paragraf 4

Formål

Klubbens formål er:


at fremme sejlsporten i Lyngby-Taarbæk kommune

at virke for stadig bedre forhold i Taarbæk havn i samarbejde med eventuelle andre klubber i havnen

at søge at skaffe ikke-fartøjsejende medlemmer mulighed for sejlads

at dygtiggøre medlemmerne i amatørsejlsport

at styrke interessen for kapsejlads.


Paragraf 5

Opgaver


I relation til paragraf 3 har klubben b l. a. følgende opgaver:


at administrere klubhuset på Taarbæk havn samt jollehavnen syd for denne

at fastsætte bestemmelser for juniorafdelingens virke samt anskaffe og vedligeholde et passende antal både til juniorafdelingen

at fastsætte bestemmelser for seniorskolens virke samt anskaffe og vedligeholde et passende antal både til seniorskolen

efter behov at afholde kursus i praktisk og teoretisk sømandskab

at afholde kapsejladser og foranledige, at medlemmer med klubbens fartøjer deltager i kapsejladser, arrangeret af andre klubber

i øvrigt at arrangere møder, sammenkomster og foredrag, der kan medvirke til fremme af formålet

i så vid udstrækning som muligt at varetage fartøjs-ejende medlemmers interesser over for Taarbæk havns myndigheder


Paragraf 6

Stander


Klubbens stander er som angivet på nærværende lovomslag.


Paragraf 7

Klubbens afdelinger


Klubben har følgende afdelinger:


Afdeling I for aktive medlemmer

Afdeling II for passive medlemmer

Juniorafdelingen. Denne er en sejlerskole for aktive medlemmer i henhold til særlige regler, jfr. paragraf 16

Seniorskolen. Denne er sejlerskole for aktive medlemmer i henhold til særlige regler, jfr. Paragraf 16


Generalforsamlingen fastsætter aldersgrænser og andre betingelser inden for     afdeling I og afdeling II med henblik på forskellige kontingenter.


Paragraf 8

Regler for optagelse


Regler for optagelse i klubben:


a. Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 7 år,  og  som opfylder de af Dansk Sejlunion gældende regler for amatører. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.


b. For optagelse af aktive medlemmer i juniorafdelingen gælder de af bestyrelsen fastsatte regler, jfr. Paragraf 16.


c. For optagelse af aktive medlemmer i seniorskolen gælder de af bestyrelsen fastsatte regler jfr. Paragraf 16.


Adgangen til juniorafdelingen og seniorskolen er begrænset under

hensyntagen til det forhåndenværende materiel. Fortrin til optagelse har medlemmer, der bor i kommunen og for juniorafdelingen de hvis forældre eller en af disse er medlem.


d. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.


Paragraf 9

Kontingent


Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.


Årskontingent og indskud fastsættes af den ordinære generalforsamling under dags- ordenens punkt 6. Kontingentet.


Der gælder fra 1. april til 31. marts, skal være indbetalt til den for betalingen anførte betalingsfrist dog senest den 1. maj.


Paragraf 10


Medlemmerne har ret til at bære klubbens emblem og til at føre klubben stander på deres lystfartøj.


Paragraf 11

Udtræden af klubben


Normal udmeldelse skal finde sted inden 1. marts og skal meddeles skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelsen har ikke tilbagevirkende kraft, og erlagt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt. I tilfælde af kontingentrestance er bestyrelsen bemyndiget til at slette den pågældende af medlemslisten.


Paragraf 12

Udelukkelse


Udelukkelse af klubben.

Bestyrelsen kan, hvis den finder anledning dertil, udelukke et medlem, hvis mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, ved hemmelig afstemning, vedtager udelukkelsen.


Vedkommende medlem underrettes da skriftligt derom og opfordres til at udmelde sig straks. Finder udmeldelsen ikke sted i løbet af de påfølgende 10 dage, offentliggøres udelukkelsen ved opslag i klubhuset. Den udelukkede kan dog appellere bestyrelsens afgørelse til den først sammentrædende generalforsamling (se paragraf 13) og der give møde for at tale sin sag, men er i mellem tiden forment enhver adgang til klubben. I andre tilfælde kan en generalforsamling ikke drøfte eller beslutte et medlems udelukkelse.


Paragraf 13

Generalforsamlingens myndighed og opgaver


Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den fastlægger retningslinierne for klubbens virke og vedtager de nødvendige love og bestemmelser

herfor. Den vælger en bestyrelse til ledelse af klubbens daglige arbejde, og den vælger revisorerne.


Paragraf 14

Ordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af marts måned og skal indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer af afdeling I og II samt ved samtidigt opslag i klubhuset. Dagsordenen må angives, eventuelt ved henvisning til nærværende paragraf.


Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsens formand i hænde senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsordenen må i det mindste behandle følgende punkter


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Juniorlederens beretning

4. Seniorskolelederens beretning

5. Forelæggelse af regnskabet

6. Behandling af forslag

7. Fastsættelse af kontingent, aldersgrænser og indskud

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af revisorer

10. Eventuelt


Paragraf 15

Forretningsorden


Formanden leder valget af dirigent, som vælges – efter forslag - blandt de fremmødte medlemmer. Dirigenten leder forhandlingerne om dagsordenens øvrige punkter i henhold til bestemmelserne i disse love og i øvrigt under iagttagelse af almindelig foreningspraksis.


Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten lade foretage skriftlig afstemning og skal, hvis formanden ønsker det, eller der på 10 stemmeberettigede medlemmers vegne stilles forslag derom.


Beslutninger tages med almindelig stemmeflerhed. Ved beslutninger om love eller ændringer af disse, skal dog mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og heraf mindst 2/3 stemme for forslagets vedtagelse.


Er det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, og de fremmødte vedtager forslaget med den krævede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 8 dage en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen og med dagsorden, fastsat af bestyrelsen.


Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemme-berettigede medlemmer, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer for forslagets vedtagelse.


Paragraf 16

Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at indkalde ekstraordinære generalforsamlinger så ofte, den finder anledning dertil og er forpligtet hertil, når der på 1/10 af de stemmeberettigede medlemmers vegne skriftligt fremsættes anmodning derom. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen udsendes senest 8 dage efter anmodningens fremsættelse til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen.

Paragraf 17

Bestyrelsens myndighed og opgaver


Under ansvar over for generalforsamlingen og under iagttagelse af klubbens formål og opgaver varetager bestyrelsen klubbens daglige arbejde og administrerer dens midler i henhold til lovenes bestemmelser og efter de af generalforsamlingen givne retningslinjer.


Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for drift af juniorafdelingen.


Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for drift af seniorskolen.


Bestyrelsen er bemyndiget til, hvis den finder det fornødent, at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver og, om den ønsker det, hertil anvende medlemmer uden for bestyrelsen, men denne er ene ansvarlig over for generalforsamlingen, og eventuelle udvalg er underkastet bestyrelsens afgørelser.


Paragraf 18

Bestyrelsens valg og sammensætning


Stemmeberettiget ved generalforsamlinger er alene medlemmer af afdeling I, som har betalt kontingent for det afsluttede regnskabsår. Ikke myndige medlemmer har stemmeret ved forældre eller værge.


Bestyrelsen vælges blandt de til generalforsamling stemme-berettigede medlemmer. Ikke myndige medlemmer kan være repræsenteret i bestyrelsen ved forældre eller værge.


Bestyrelsen består af en formand og minimum 6 og maksimum 8 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen samt en juniorleder, der vælges for 1 år ad gangen.

Hvert andet år afgår formanden og 3 eller 4 medlemmer, hvert andet år afgår 3 eller 4. Genvalg kan finde sted.


Formanden udpeges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen fordeler følgende hverv imellem sig: Næstformand, sekretær og kasserer.


Paragraf 19

Bestyrelsens forretningsorden


Formanden leder bestyrelsens arbejde og forestår forhandlingerne ved dens møder. I tilfælde af formandens fravær overgår samtlige dennes rettigheder til næstformanden.


Bestyrelsesmøder indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede (heraf formanden eller næstformanden).


Beslutning tages med almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmer, er formandens (næstformandens) stemme afgørende.


Over forhandlingerne føres en protokol, der forelægges på efterfølgende møde og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Paragraf 20

Revisorer


Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for et år ad gangen til at revidere klubbens regnskab og konstatere beholdningernes tilstedeværelse. Genvalg kan finde sted.


Regnskabet skal overgives revisorerne til revision 5 uger før den ordinære general-forsamlings afholdelse. Revisorerne skal have tilendebragt revisionen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle revisionsbemærkninger skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.


Paragraf 21

Klubbens opløsning


Opløsning af klubben kan kun finde sted efter urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer og kan kun besluttes, såfremt mindst 4/5 af disse stemmer for beslutningen.

Samme afstemningsregler gælder for denne paragraf.


Paragraf 22

Klubbens formue


I tilfælde af opløsning skal klubbens eventuelle midler først anvendes til dækning af klubbens gæld.

Dansk Sejlunion tager bestemmelse om anvendelse af eventuelle overskydende midler til gavn for sejlsporten inden for Lyngby-Taarbæk kommune.


Paragraf 23

Ophævelse af tidligere love


Vedtagelsen af disse love ophæver samtidigt tidligere gældende love for Taarbæk Sejlklub